فهرست مطالب

 • مقدمه
 • سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز
 • پشتیبانی
 • اجرا و كنترل قفل
 • مشكلات مربوط به قفل
 • صفحه نخست
 • نوار ابزار جنبی
 • قسمت هنرجویان
 • قسمت برنامه
 • قسمت لیست
 • قسمت اساتید
 • نوار ابزار فوقانی
 • منوی برنامه
 • گردش كار در نرم افزار
 • فهرست عناوین كلاس ها
 • عملیات مربوط به هنرجویان
 • ثبت نام
 • لیست
 • جستجو
 • كپی هنرجو
 • استرداد
 • شهریه
 • ویرایش
 • بایگانی
 • عملیات برنامه كلاس ها
 • كلاس جدید
 • برنامه روزانه
 • ویرایش
 • عملیات لیست
 • حضور و غیاب
 • بدهكاری
 • فهرست
 • عملیات مربوط به اساتید
 • استاد جدید
 • لیست
 • كپی استاد
 • پرداخت
 • ویرایش
 • عملیات كلی اطلاعات
 • تهیه كپی پشتیبان
 • بازیابی اطلاعات
 • بایگانی
 • بخش مالی
 • هزینه ها
 • كنترل كد قبض رسید شهریه
 • فهرست شهریه های دریافتی
 • ابطال شهریه
 • فهرست حق الزحمه های پرداختی
 • انتقال حساب هنرجو
 • بخش گزارش
 • آمار هنرجویان
 • مشاهده آمار ذخیره شده
 • گزارش ایرادها و به روز رسانی
 • تشكر و قدردانی